Uczestnictwo w programie PPK jest proste i nie wymaga praktycznie żadnych działań, a jednocześnie umożliwia efektywne oszczędzanie. Każdy pracownik oszczędzający w PPK – za pośrednictwem wyspecjalizowanych i pobierających niskie opłaty funduszy – staje się inwestorem na rynku polskim i rynkach międzynarodowych. Jeśli już uruchomiłeś PPK w swojej firmie, tu sprawdzisz aktualne dane na temat programu.

PFR wysłał Ci wezwaniedo zawarcia umowy o zarządzanie PPK?

Naszą misją  jest gromadzenie oraz udzielanie informacji o funkcjonowaniu PPK, tak aby nowo wprowadzany system oszczędzania został zaimplementowany jak najbardziej efektywnie. To także zintegrowane centrum informacji dla przedsiębiorców, samorządów i osób zainteresowanych instrumentami rozwoju. Spółka pomaga wybrać spośród ponad 100 produktów, rozproszonych dotychczas w polskich instytucjach rozwoju. Działa zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami. Filar publiczny – na który składają się środki zgromadzone w ZUS i prawo do świadczenia z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;2.

  1. To także możliwość otrzymywania informacji o stanie kont w wersji elektronicznej.
  2. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności, głównie z sektora MŚP.
  3. Oszczędności gromadzone przez uczestnika PPK stanowią jego prywatną własność.
  4. Nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub pozostających w związku z treściami zamieszczonymi na Portalu PPK.
  5. Od styczniu 2022 roku działa – prowadzony przez PFR Portal PPK – serwis MojePPK.

Zestawienie danych o rynku energii – maj 2024 r.

Są dedykowane przedsiębiorcom, którzy szukają wsparcia finansowego, niezbędnego do dalszego rozwoju działalności. Działalność operacyjną spółka rozpoczęła w listopadzie 2014 roku. Celem działalności jest finansowanie należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Współpracując z KUKE spółka pomaga firmom nie tylko poprawić płynność finansową, ale przede wszystkim kompleksowo zarządzać portfelem należności. Podstawowym przedmiotem działalności jest obszar finansowania podmiotów gospodarczych oraz zarządzanie powierzonym majątkiem Skarbu Państwa w postaci akcji i udziałów spółek. PFR TFI jest również jedną z instytucji oferujących i zarządzających Pracowniczymi Planami Kapitałowymi, a jego rola w nowym systemie będzie dodatkowo poszerzona o pełnienie funkcji instytucji wyznaczonej.

Wpłata pracodawcy

Indie to piąta co do wielkości gospodarka świata. Ze względu na dynamiczny rozwój gospodarczy oraz wprowadzenie licznych ułatwień dla zagranicznych przedsiębiorców, jest to też perspektywiczny kierunek ekspansji dla polskich firm. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności, głównie z sektora MŚP.

Dla pracodawcy

PPK to szansa na zwiększenie potencjału rozwoju i stabilności gospodarki z korzyścią dla wzrostu wynagrodzeń i zysków przedsiębiorstw. W Polsce cały czas brakuje lokalnego kapitału, a poziom majątku i oszczędności polskich gospodarstw domowych są jednymi z najniższych wśród krajów Unii Europejskiej. Mały zasób kapitału to niskie inwestycje i zagrożenie dla potencjału rozwoju gospodarczego Polski, w tym utrzymania tempa wzrostu wynagrodzeń i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Do PPK obowiązuje automatyczny zapis osób zatrudnionych w wieku od 18 do 55 lat (pracownik, który ukończył 55. rok życia, ale nie ukończył 70. roku życia, może przystąpić do PPK wyłącznie na swój wniosek). Pracownik może zrezygnować z PPK, składając pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. W każdej chwili może także wrócić do oszczędzania, składając odpowiedni wniosek pracodawcy.

Wspieramy przedsiębiorców, samorządy i obywateli w budowaniu wspólnego sukcesu i bezpiecznej przyszłości Polski.

Każdy pracownik, który jest uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych, posiada swój osobisty rachunek PPK w instytucji finansowej, wybranej w jego firmie. Po „zapisaniu się” do PPK, czyli zawarciu przez pracodawcę umowy o prowadzenie rachunku w imieniu pracownika, uczestnik programu powinien otrzymać od instytucji numer swojego rachunku oraz dane do logowania się. Spółka zarządza portalem – oficjalnym źródłem wiedzy o PPK. Na stronie znajdują się aktualności, oferty instytucji finansowych, kalkulator korzyści oraz szczegóły dotyczące szkoleń. Weltrade Forex Broker Recenzja Forex nie wysyła linków do serwisu MojePPK.

Do programu automatycznie zostanie zapisana każda osoba zatrudniona, która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 55 roku życia, o ile nie zrezygnowała z dokonywania wpłat na rachunek PPK. Osoby w przedziale wiekowym lat również mogą uczestniczyć w programie – muszą złożyć stosowny wniosek pracodawcy. PPK to program solidarności i odpowiedzialności społecznej Proste zarabianie ˗ ˗ jest średnioterminowym systemem handlowym. pracodawców oraz podniesienie standardu polskiego rynku pracy. Co do zasady, każdy pracodawca jest zobowiązany stworzyć PPK dla pracowników i wpłacać co najmniej 1,5% wynagrodzenia na ich rachunki w programie. Zaangażowanie pracodawców w program PPK jest docenione jako ich wkład w długoterminowe bezpieczeństwo finansowe pracowników.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym przepisami prawa organom państwa. Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom realizującymi zadania w imieniu Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę. Najwygodniejszą opcją jest logowanie przez login.gov.pl (Profil Zaufany, e-dowód, mojeID, aplikacja mObywatel). Innym sposobem jest rejestracja konta w serwisie MojePPK oraz logowanie za pomocą loginu i hasła.

Logowanie PPK – serwis MojePPK”, w rozmowie Natalii Dudy, wydawcy portalu mojeppk.pl z Wojciechem Sirkiem, menedżerem w Biurze Operacyjnym PFR Portal PPK. Publikowane są tam także oferty instytucji finansowych oferujących prowadzenie PPK. Pracownicy mogą również za jego pośrednictwem sprawdzić wartość swoich oszczędności w PPK (serwis MojePPK).

Z wpłat uczestnika, z wpłat jego pracodawcy, wpłaty powitalnej czy dopłat rocznych od państwa. Głównym celem PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestnika tego programu z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu przez niego 60. PFR TFI nie będzie mogło odmówić utworzenia programu dla danego przedsiębiorstwa i będzie gotowe zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z każdym pracodawcą, który nie dokona wyboru innej instytucji finansowej. Takie rozwiązanie ma zapewnić dostępność i powszechność programu wśród pracodawców i pracowników. To oznacza, że tak jak wszystkie inne podmioty mogące oferować PPK, PFR TFI utworzyło specjalne fundusze zdefiniowanej daty, które alokację aktywów dopasowują do wieku oszczędzających. Portal MojePPK to przyjazne użytkownikowi miejsce, gdzie w przystępny sposób przedstawiane są wszystkie niezbędne informacje o PPK.

W porównaniu do lutego, wartość aktywów w PPK wzrosła o 1,26 mld złotych i wyniosła na koniec marca 8,99 mld złotych. Polski Fundusz Rozwoju przekazał także instytucjom finansowym zarządzającym PPK ponad 402 mln złotych z tytułu dopłaty rocznej za 2021 rok. Pieniądze te zostaną zewidencjonowane na rachunkach ponad 1,67 mln uczestników PPK. Tym samym suma dopłat rocznych i wpłat powitalnych od państwa przekroczy w programie 1 mld złotych.

Pełni istotną rolę przy wprowadzaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i organizacji wdrożenia programu PPK. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W tym miejscu przygotowaliśmy wygodne narzędzia, które ułatwią korzystanie z  oferty zarówno klientom indywidualnym, jak i instytucjonalnym. Pracodawcy w kilku krokach mogą złożyć wniosek o uruchomienie PPK.

Satysfakcja uczestników PPK z osiągniętych wyników finansowych to najlepsza zachęta dla innych, by przystąpić do programu – podkreśla Robert Zapotoczny. – Serwis MojePPK to przełomowy krok we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych, który ułatwia pracownikowi obserwowanie, jak rośnie jego kapitał na przyszłość. Do tej pory na swoje rachunki logowało się tylko ok. 22% uczestników programu. Możliwość szybkiego sprawdzenia stanu swoich oszczędności w jednym miejscu i potwierdzenia konkretnych, wymiernych zysków utwierdzi uczestników PPK w przekonaniu, że warto być w programie – powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK. Więcej o roli Polskiego Funduszu Rozwoju przeczytać można w serwisie korporacyjnym.

Bierzemy udział w  wydarzeniach zewnętrznych, zapewniając obsługę merytoryczną, a także świadczymy konsultacje indywidualne dla największych firm w Polsce. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie platforma e-learningowa oraz webinaria. Więcej informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych można znaleźć na Portalu PPK pod adresem

Prezentujemy Państwu kolejny, kwietniowy numer Biuletynu miesięcznego Pracowniczych Planów Kapitałowych, uaktualniającego dane o programie na 31 marca br. Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem Bartosza Marczuka, wiceprezesa PFR SA, o Centralnej Informacji Emerytalnej. PFR TFI, którego jedynym akcjonariuszem jest Polski Fundusz Rozwoju będzie pełnić rolę wyznaczonej instytucji finansowej. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *